Pieter Scott:
Farm Omuwiwe no 32; Omaruru District
PO Box 125
Otjiwarongo
Namibia
Email: pieter@omuwiwe.com
Mobile: + 264 81 7845940
Dian Jacobs:
Farm Tzoron no 216/2; Outjo District
PO Box 409
Outjo
Namibia
Email: dianinkwe@yahoo.com
Mobile: + 264 812578865